آلوها

آلو در ایران شامل چهار گونه است که با توجه به خلاقیت‌های موجود در این زمینه انواع مختلفی نژادهای اصلاحی از این گونه گرفته شده است. البته نژادهای موجود منحصر به داخل کشور نمی‌باشد و گونه‌هایی از دیگر کشورها نیز به داخل کشور وارد شده است که توسط باغداران مورد بهره برداری قرار گرفته است. آلوخشک جزء خشکبار می باشد.